|

VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

8,1km Distance
46:23 Time
05:43/km Pace
688 Calories
Evening Run
10,1km Distance
58:59 Time
05:50/km Pace
860 Calories
Afternoon Run
10,1km Distance
59:59 Time
05:56/km Pace
858 Calories
Morning Run
12,0km Distance
01:12:22 Time
06:02/km Pace
1017 Calories
Morning Run
10,1km Distance
59:36 Time
05:53/km Pace
860 Calories
Chiều chủ nhật
9,3km Distance
58:07 Time
06:15/km Pace
790 Calories
Morning Run
8,3km Distance
49:15 Time
05:57/km Pace
702 Calories
Morning Run
13,2km Distance
01:17:20 Time
05:51/km Pace
1122 Calories
Morning Run
8,0km Distance
46:35 Time
05:47/km Pace
683 Calories
Morning Run
8,2km Distance
47:16 Time
05:47/km Pace
695 Calories
Morning Run
7,0km Distance
41:25 Time
05:55/km Pace
595 Calories
Morning Run
13,4km Distance
01:19:21 Time
05:56/km Pace
1135 Calories
Morning Run vps30
1,0km Distance
07:29 Time
07:36/km Pace
83 Calories
Test gps :))
Quanghuy Ta 15/05/2021 06:13 everyone Vps30
13,0km Distance
01:22:01 Time
06:18/km Pace
1108 Calories
Vps30
Quanghuy Ta 13/05/2021 06:00 everyone Vps30
8,4km Distance
49:32 Time
05:55/km Pace
714 Calories
Vps30
Quanghuy Ta 12/05/2021 05:47 everyone Vps30
12,9km Distance
01:17:53 Time
06:02/km Pace
1096 Calories
Vps30
Quanghuy Ta 11/05/2021 05:26 everyone Vps30
15,4km Distance
01:32:27 Time
06:00/km Pace
1310 Calories
Vps30
1,7km Distance
22:50 Time
13:09/km Pace
147 Calories
Morning Walk
21,2km Distance
02:10:44 Time
06:10/km Pace
1804 Calories
Long time no HM - đuối như con cá chuối vps30
Quanghuy Ta 08/05/2021 06:17 everyone Vps30
15,0km Distance
01:29:41 Time
05:58/km Pace
1285 Calories
Vps30