Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Afternoon Run
everyone
3,9km
Distance
26:37
Time
06:46/km
Pace
339
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
18,3km
Distance
01:55:11
Time
06:17/km
Pace
1578
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,6km
Distance
01:11:31
Time
06:10/km
Pace
999
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
24,8km
Distance
02:39:22
Time
06:25/km
Pace
2134
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
18,6km
Distance
01:52:14
Time
06:02/km
Pace
1598
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
22,4km
Distance
02:15:31
Time
06:02/km
Pace
1931
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
13,9km
Distance
01:25:21
Time
06:09/km
Pace
1193
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
52:55
Time
05:17/km
Pace
862
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
31:22
Time
05:01/km
Pace
538
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,0km
Distance
01:16:45
Time
06:23/km
Pace
1034
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
34:09
Time
05:40/km
Pace
518
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
21,2km
Distance
02:10:32
Time
06:10/km
Pace
1820
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
15,6km
Distance
01:41:46
Time
06:31/km
Pace
1367
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
13,1km
Distance
01:20:08
Time
06:06/km
Pace
1136
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
47:39
Time
05:49/km
Pace
705
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
23,0km
Distance
02:19:51
Time
06:04/km
Pace
1982
Calories
Afternoon Run
Night Walk
everyone
8,2km
Distance
01:28:31
Time
10:48/km
Pace
705
Calories
Night Walk
Evening Run
everyone
10,8km
Distance
01:07:40
Time
06:14/km
Pace
954
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
13,2km
Distance
01:10:14
Time
05:18/km
Pace
1140
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,7km
Distance
54:01
Time
06:12/km
Pace
748
Calories
Evening Run