Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Morning Walk
everyone
3,2km
Distance
41:52
Time
12:58/km
Pace
258
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,1km
Distance
13:33
Time
12:39/km
Pace
86
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
29:45
Time
05:56/km
Pace
402
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
12:51
Time
12:50/km
Pace
80
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,9km
Distance
10:56
Time
12:43/km
Pace
69
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
05:41
Time
12:55/km
Pace
35
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
11:58
Time
05:34/km
Pace
171
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,4km
Distance
16:16
Time
11:24/km
Pace
114
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,7km
Distance
08:56
Time
12:43/km
Pace
56
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
2,0km
Distance
24:32
Time
12:03/km
Pace
163
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,3km
Distance
15:40
Time
11:43/km
Pace
107
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
05:30
Time
05:18/km
Pace
83
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,5km
Distance
18:44
Time
12:26/km
Pace
120
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
11:03
Time
05:30/km
Pace
162
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,1km
Distance
14:06
Time
12:42/km
Pace
89
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,7km
Distance
08:03
Time
11:28/km
Pace
56
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
4,6km
Distance
55:01
Time
11:58/km
Pace
367
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,9km
Distance
11:02
Time
12:30/km
Pace
70
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
2,2km
Distance
25:09
Time
11:40/km
Pace
172
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
06:59
Time
12:21/km
Pace
45
Calories
Morning Walk