Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

18.7.21
everyone
9,3km
Distance
01:17:02
Time
08:14/km
Pace
565
Calories
18.7.21
15.7.21
everyone
5,0km
Distance
44:03
Time
08:44/km
Pace
306
Calories
15.7.21
11.7.21
everyone
4,3km
Distance
38:47
Time
09:03/km
Pace
261
Calories
11.7.21
5.7.21
everyone
8,6km
Distance
01:16:18
Time
08:55/km
Pace
518
Calories
5.7.21
3.7.21
everyone
8,3km
Distance
01:00:18
Time
07:15/km
Pace
511
Calories
3.7.21
30.6.21
everyone
6,9km
Distance
01:06:52
Time
09:45/km
Pace
416
Calories
30.6.21
30.6.21
everyone
1,5km
Distance
14:42
Time
09:37/km
Pace
94
Calories
30.6.21
Chưa vượt qua đc chính mình
everyone
1,0km
Distance
05:16
Time
05:04/km
Pace
64
Calories
Chưa vượt qua đc chính mình
Night Walk
everyone
1,2km
Distance
15:35
Time
12:48/km
Pace
73
Calories
Night Walk
23.6.21
everyone
4,1km
Distance
28:13
Time
06:56/km
Pace
245
Calories
23.6.21
Evening Walk
everyone
0,6km
Distance
08:24
Time
13:08/km
Pace
39
Calories
Evening Walk
21.6.21
everyone
4,9km
Distance
45:30
Time
09:19/km
Pace
295
Calories
21.6.21
19.6.21
everyone
4,4km
Distance
34:34
Time
07:54/km
Pace
269
Calories
19.6.21
16.6.21
everyone
6,8km
Distance
59:36
Time
08:49/km
Pace
409
Calories
16.6.21
15.6.21
everyone
7,3km
Distance
01:02:56
Time
08:36/km
Pace
443
Calories
15.6.21
14.6.21
everyone
7,3km
Distance
01:04:29
Time
08:49/km
Pace
443
Calories
14.6.21
13.6.21
everyone
7,0km
Distance
58:48
Time
08:22/km
Pace
426
Calories
13.6.21
9.6.21
everyone
5,7km
Distance
52:54
Time
09:17/km
Pace
344
Calories
9.6.21
7.6.21
everyone
4,2km
Distance
38:04
Time
09:03/km
Pace
254
Calories
7.6.21
6.6.21
everyone
5,6km
Distance
51:07
Time
09:05/km
Pace
340
Calories
6.6.21