|

VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

6,8km Distance
59:36 Time
08:49/km Pace
409 Calories
16.6.21
7,3km Distance
01:02:56 Time
08:36/km Pace
443 Calories
15.6.21
7,3km Distance
01:04:29 Time
08:49/km Pace
443 Calories
14.6.21
7,0km Distance
58:48 Time
08:22/km Pace
426 Calories
13.6.21
5,7km Distance
52:54 Time
09:17/km Pace
344 Calories
9.6.21
4,2km Distance
38:04 Time
09:03/km Pace
254 Calories
7.6.21
5,6km Distance
51:07 Time
09:05/km Pace
340 Calories
6.6.21
6,0km Distance
55:29 Time
09:11/km Pace
369 Calories
5.6.21
2,6km Distance
24:21 Time
09:17/km Pace
160 Calories
4.6.21
4,1km Distance
40:55 Time
09:53/km Pace
0 Calories
2.6.21
5,6km Distance
49:06 Time
08:50/km Pace
0 Calories
1.6.21
1,5km Distance
13:10 Time
08:40/km Pace
0 Calories
31.5.21
4,3km Distance
38:42 Time
08:58/km Pace
0 Calories
30.5.21
1,2km Distance
04:42 Time
03:51/km Pace
0 Calories
29.5.21
2,4km Distance
23:52 Time
09:57/km Pace
0 Calories
28.5.21
4,2km Distance
36:52 Time
08:46/km Pace
0 Calories
26.5.21
3,8km Distance
35:34 Time
09:18/km Pace
0 Calories
24.5.21
2,0km Distance
19:58 Time
09:48/km Pace
0 Calories
13.5.21
3,4km Distance
33:48 Time
09:52/km Pace
0 Calories
12.5.21
2,5km Distance
25:22 Time
10:07/km Pace
0 Calories
11.5.21