Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Walk
everyone
4,9km
Distance
52:07
Time
10:34/km
Pace
345
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,5km
Distance
42:46
Time
12:18/km
Pace
244
Calories
Evening Walk
Ko hái được
everyone
4,1km
Distance
48:26
Time
11:51/km
Pace
286
Calories
Ko hái được
Lunch Walk
everyone
0,4km
Distance
05:16
Time
14:15/km
Pace
26
Calories
Lunch Walk
Evening Walk
everyone
4,9km
Distance
50:01
Time
10:16/km
Pace
341
Calories
Evening Walk
😀
everyone
2,2km
Distance
25:50
Time
11:45/km
Pace
154
Calories
😀
Evening Walk
everyone
5,0km
Distance
58:56
Time
11:53/km
Pace
347
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
4,3km
Distance
45:59
Time
10:35/km
Pace
304
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,2km
Distance
34:55
Time
10:59/km
Pace
222
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,2km
Distance
04:04
Time
16:38/km
Pace
17
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
3,9km
Distance
48:38
Time
12:26/km
Pace
274
Calories
Afternoon Walk
Lunch Walk
everyone
0,4km
Distance
05:48
Time
14:25/km
Pace
28
Calories
Lunch Walk
Lunch Walk
everyone
0,5km
Distance
06:11
Time
13:13/km
Pace
33
Calories
Lunch Walk
Evening Run
everyone
3,4km
Distance
27:29
Time
08:04/km
Pace
245
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
4,3km
Distance
50:49
Time
11:40/km
Pace
305
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,4km
Distance
40:20
Time
11:57/km
Pace
236
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
0,7km
Distance
10:03
Time
15:01/km
Pace
47
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
3,8km
Distance
40:37
Time
10:45/km
Pace
264
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
5,6km
Distance
01:01:36
Time
11:00/km
Pace
392
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
5,7km
Distance
01:06:00
Time
11:37/km
Pace
398
Calories
Afternoon Walk