Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Hong Ngo
15/07/2021 05:00
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
20:16
Time
06:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
13/07/2021 05:02
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
18:50
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
11/07/2021 04:56
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
23:06
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
10/07/2021 04:54
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
25:12
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
10/07/2021 04:54
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time
16:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Hong Ngo
09/07/2021 05:11
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
08:17
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
06/07/2021 04:38
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
40:46
Time
07:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
05/07/2021 04:42
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
36:04
Time
07:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
04/07/2021 05:12
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
37:51
Time
08:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
02/07/2021 04:38
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
28:37
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
01/07/2021 04:32
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
02:00:02
Time
15:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Hong Ngo
30/06/2021 04:29
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
45:05
Time
06:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
29/06/2021 04:33
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
31:37
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
28/06/2021 04:41
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
41:52
Time
08:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
27/06/2021 04:29
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
37:25
Time
06:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
26/06/2021 04:20
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:03:32
Time
06:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
25/06/2021 04:39
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
43:55
Time
07:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
24/06/2021 04:33
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
42:13
Time
07:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
23/06/2021 04:28
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
46:01
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hong Ngo
22/06/2021 04:30
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
49:59
Time
07:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run