Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Run
everyone
11,4km
Distance
01:12:14
Time
06:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
36:47
Time
05:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,3km
Distance
47:08
Time
10:54/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
47:34
Time
08:34/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:52:57
Time
11:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,5km
Distance
01:08:10
Time
07:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,7km
Distance
26:34
Time
10:00/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
56:26
Time
10:56/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,7km
Distance
55:10
Time
06:21/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
01:07:04
Time
12:43/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
27:19
Time
08:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,7km
Distance
46:42
Time
10:01/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
43:11
Time
08:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,9km
Distance
01:16:30
Time
08:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
33:41
Time
10:44/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
14,8km
Distance
01:58:25
Time
08:01/km
Pace
1072
Calories
Evening Run
Workout đã bị xóa
Evening Run
everyone
6,5km
Distance
01:04:32
Time
09:58/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
29:15
Time
14:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
01:04:59
Time
10:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,3km
Distance
01:04:38
Time
07:46/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run