Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Night Walk
everyone
1,1km
Distance
14:47
Time
14:00/km
Pace
88
Calories
Night Walk
Night Run
everyone
3,0km
Distance
19:49
Time
06:35/km
Pace
251
Calories
Night Run
Evening Walk
everyone
1,0km
Distance
12:35
Time
12:07/km
Pace
87
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
1,6km
Distance
21:26
Time
13:01/km
Pace
138
Calories
Night Walk
Night Run
everyone
4,0km
Distance
30:37
Time
07:38/km
Pace
335
Calories
Night Run
Evening Walk
everyone
1,2km
Distance
14:28
Time
12:18/km
Pace
98
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,9km
Distance
13:09
Time
13:56/km
Pace
79
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
42:35
Time
07:05/km
Pace
502
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
1,2km
Distance
13:43
Time
11:46/km
Pace
97
Calories
Afternoon Walk
Night Walk
everyone
1,3km
Distance
14:34
Time
10:52/km
Pace
112
Calories
Night Walk
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
11:02
Time
05:28/km
Pace
169
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
1,1km
Distance
12:42
Time
11:20/km
Pace
94
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
0,9km
Distance
11:54
Time
13:21/km
Pace
75
Calories
Night Walk
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
42:51
Time
07:07/km
Pace
502
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
1,1km
Distance
13:24
Time
12:07/km
Pace
92
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
0,8km
Distance
11:33
Time
14:08/km
Pace
68
Calories
Night Walk
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
41:44
Time
06:56/km
Pace
503
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
1,1km
Distance
14:30
Time
12:38/km
Pace
96
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
1,2km
Distance
13:02
Time
11:08/km
Pace
98
Calories
Night Walk
Night Run
everyone
6,2km
Distance
36:51
Time
05:55/km
Pace
520
Calories
Night Run