Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Run
everyone
3,5km
Distance
20:39
Time
05:52/km
Pace
261
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
1,6km
Distance
18:07
Time
11:14/km
Pace
119
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
22,7km
Distance
02:25:42
Time
06:25/km
Pace
1682
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
15,4km
Distance
01:34:11
Time
06:06/km
Pace
1144
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
30:37
Time
05:57/km
Pace
384
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
01:22
Time
05:22/km
Pace
19
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,6km
Distance
29:42
Time
06:28/km
Pace
342
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
24:03
Time
05:44/km
Pace
313
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,4km
Distance
36:34
Time
10:36/km
Pace
257
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
14:28
Time
06:48/km
Pace
159
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
20:34
Time
06:49/km
Pace
224
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
49:33
Time
07:05/km
Pace
523
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
2,6km
Distance
24:28
Time
09:20/km
Pace
194
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,5km
Distance
23:30
Time
09:15/km
Pace
189
Calories
Night Run
Evening Walk
everyone
4,8km
Distance
50:24
Time
10:26/km
Pace
356
Calories
Evening Walk
Đuối
everyone
13,0km
Distance
01:59:09
Time
09:11/km
Pace
963
Calories
Đuối
Evening Run
everyone
12,4km
Distance
01:25:57
Time
06:55/km
Pace
921
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
3,2km
Distance
29:42
Time
09:24/km
Pace
238
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
14,0km
Distance
01:55:06
Time
08:14/km
Pace
1034
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
03:06
Time
09:54/km
Pace
23
Calories
Afternoon Run