Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Run
everyone
1,0km
Distance
06:37
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
8,3km
Distance
50:08
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
57:16
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
58:06
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:00:23
Time
05:54/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
57:21
Time
05:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Walk
everyone
2,1km
Distance
38:55
Time
18:16/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
57:16
Time
05:26/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
54:01
Time
05:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
50:13
Time
04:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
55:22
Time
05:20/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
01:02:46
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
49:49
Time
04:56/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:10:21
Time
05:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
53:40
Time
05:03/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
57:44
Time
05:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
21:07
Time
05:08/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
40:02
Time
06:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
21:59
Time
05:13/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
52:12
Time
05:06/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run