Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Run
everyone
7,3km
Distance
39:26
Time
05:25/km
Pace
591
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,3km
Distance
01:03:54
Time
06:12/km
Pace
835
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
14,6km
Distance
01:13:55
Time
05:03/km
Pace
1173
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,9km
Distance
01:08:36
Time
05:20/km
Pace
1029
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
14,8km
Distance
01:19:11
Time
05:20/km
Pace
1188
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,1km
Distance
52:21
Time
05:46/km
Pace
723
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
31:58
Time
06:00/km
Pace
427
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
30:45
Time
05:59/km
Pace
410
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
29:48
Time
05:52/km
Pace
406
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
3,9km
Distance
13:55
Time
03:33/km
Pace
312
Calories
Afternoon Walk
Workout đã bị xóa
Evening Walk
everyone
10,2km
Distance
48:39
Time
04:47/km
Pace
811
Calories
Evening Walk
Workout đã bị xóa
Evening Run
everyone
15,8km
Distance
01:10:34
Time
04:27/km
Pace
1262
Calories
Evening Run
Workout đã bị xóa
Afternoon Run
everyone
13,8km
Distance
01:03:34
Time
04:35/km
Pace
1109
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Afternoon Run
everyone
12,8km
Distance
01:05:12
Time
05:05/km
Pace
1034
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,9km
Distance
41:33
Time
03:48/km
Pace
874
Calories
Evening Run
Workout đã bị xóa
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
41:56
Time
05:10/km
Pace
653
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,7km
Distance
21:58
Time
08:01/km
Pace
222
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,8km
Distance
27:43
Time
04:47/km
Pace
463
Calories
Evening Run
Workout đã bị xóa
Evening Run
everyone
4,6km
Distance
20:02
Time
04:22/km
Pace
367
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
01:02:38
Time
08:09/km
Pace
618
Calories
Evening Run