Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
01:00:47
Time
08:19/km
Pace
241
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
42:31
Time
07:52/km
Pace
178
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
33:14
Time
09:02/km
Pace
122
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
39:04
Time
07:28/km
Pace
172
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
33:19
Time
07:26/km
Pace
148
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
9,6km
Distance
01:22:53
Time
08:35/km
Pace
318
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,9km
Distance
01:12:59
Time
08:11/km
Pace
293
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
00:46
Time
00:07/km
Pace
211
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
46:17
Time
08:37/km
Pace
177
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
59:05
Time
08:11/km
Pace
238
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,9km
Distance
39:43
Time
08:03/km
Pace
162
Calories
Afternoon Run
Afternoon Walk
everyone
4,3km
Distance
54:13
Time
12:45/km
Pace
140
Calories
Afternoon Walk
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
38:33
Time
09:22/km
Pace
135
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
3,7km
Distance
52:15
Time
14:01/km
Pace
123
Calories
Afternoon Walk
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
24:06
Time
05:43/km
Pace
139
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
3,2km
Distance
26:30
Time
08:11/km
Pace
106
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,2km
Distance
15:04
Time
12:05/km
Pace
41
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
5,7km
Distance
53:58
Time
09:29/km
Pace
187
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,3km
Distance
01:02:15
Time
07:28/km
Pace
274
Calories
Afternoon Run
Evening Walk
everyone
3,0km
Distance
41:18
Time
13:59/km
Pace
97
Calories
Evening Walk