Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Afternoon Run
everyone
3,6km
Distance
20:08
Time
05:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
18:13
Time
05:20/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,6km
Distance
20:13
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Walk
everyone
1,0km
Distance
13:30
Time
13:07/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
2,7km
Distance
37:18
Time
13:43/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,1km
Distance
12:41
Time
11:23/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,2km
Distance
13:22
Time
11:34/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
2,9km
Distance
15:57
Time
05:34/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
0,4km
Distance
05:24
Time
14:38/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,5km
Distance
09:27
Time
18:02/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Walk
everyone
0,6km
Distance
06:03
Time
09:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
2,6km
Distance
28:01
Time
10:37/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
2,7km
Distance
37:23
Time
13:38/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
2,0km
Distance
26:30
Time
12:57/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Lunch Walk
everyone
0,2km
Distance
02:47
Time
11:29/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Evening Walk
everyone
1,6km
Distance
21:38
Time
13:23/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
12:25
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
1,2km
Distance
14:33
Time
12:04/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,5km
Distance
44:13
Time
12:37/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,7km
Distance
21:18
Time
12:12/km
Pace
0
Calories
Evening Walk