Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Walk
everyone
3,6km
Distance
48:32
Time
13:37/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
3,5km
Distance
45:53
Time
12:58/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,6km
Distance
47:04
Time
13:03/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
0,4km
Distance
04:58
Time
12:34/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
3,1km
Distance
40:00
Time
12:59/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,2km
Distance
41:06
Time
13:01/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,2km
Distance
40:35
Time
12:52/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
2,2km
Distance
32:03
Time
14:31/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
2,8km
Distance
37:54
Time
13:31/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,0km
Distance
39:36
Time
13:23/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
2,6km
Distance
34:37
Time
13:15/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
3,2km
Distance
40:02
Time
12:27/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
2,8km
Distance
36:09
Time
12:52/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
3,1km
Distance
40:50
Time
13:13/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
2,9km
Distance
42:23
Time
14:43/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
3,4km
Distance
41:04
Time
12:12/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,4km
Distance
45:51
Time
13:20/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
0,7km
Distance
10:40
Time
15:07/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
3,1km
Distance
43:17
Time
13:47/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
2,8km
Distance
43:04
Time
15:18/km
Pace
0
Calories
Evening Walk