Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Night Run
everyone
4,8km
Distance
46:23
Time
09:37/km
Pace
321
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
00:48
Time
06:27/km
Pace
8
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,6km
Distance
04:22
Time
07:41/km
Pace
38
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
04:11
Time
01:57/km
Pace
145
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
01:04:45
Time
09:50/km
Pace
437
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
0,5km
Distance
04:43
Time
09:54/km
Pace
42
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
2,2km
Distance
22:01
Time
10:12/km
Pace
143
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
0,1km
Distance
01:20
Time
20:21/km
Pace
4
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Trang Lee ngày trở lại
everyone
8,0km
Distance
01:03:42
Time
07:55/km
Pace
540
Calories
Trang Lee ngày trở lại
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
56:27
Time
08:27/km
Pace
450
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
54:12
Time
08:41/km
Pace
419
Calories
Morning Run
Chán
everyone
5,8km
Distance
48:31
Time
08:22/km
Pace
392
Calories
Chán
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
36:31
Time
08:31/km
Pace
284
Calories
Morning Run
Lunch Walk
everyone
0,5km
Distance
06:49
Time
14:21/km
Pace
32
Calories
Lunch Walk
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
46:31
Time
09:04/km
Pace
341
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
59:34
Time
08:23/km
Pace
472
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
43:49
Time
08:37/km
Pace
338
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
01:05:34
Time
08:37/km
Pace
505
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
55:21
Time
07:42/km
Pace
478
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
46:44
Time
07:18/km
Pace
425
Calories
Morning Run