Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Run
everyone
15,8km
Distance
01:14:48
Time
04:43/km
Pace
1212
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
18:27
Time
08:49/km
Pace
160
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
0,8km
Distance
06:51
Time
08:26/km
Pace
62
Calories
Night Run
Night Walk
everyone
3,2km
Distance
44:31
Time
14:02/km
Pace
241
Calories
Night Walk
Night Run
everyone
0,9km
Distance
07:43
Time
08:08/km
Pace
72
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
07:33
Time
02:52/km
Pace
201
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
41:30
Time
07:43/km
Pace
410
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
0,8km
Distance
06:32
Time
08:39/km
Pace
58
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
4,9km
Distance
40:37
Time
08:19/km
Pace
372
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,9km
Distance
24:50
Time
06:17/km
Pace
302
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
17:08
Time
06:36/km
Pace
201
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
21:17
Time
07:01/km
Pace
231
Calories
Night Run
Night Run
everyone
5,0km
Distance
44:33
Time
08:52/km
Pace
383
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,0km
Distance
12:47
Time
06:22/km
Pace
159
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
30:50
Time
06:09/km
Pace
381
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,7km
Distance
13:10
Time
04:49/km
Pace
208
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
08:32
Time
04:15/km
Pace
153
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Night Run
everyone
6,3km
Distance
59:49
Time
09:30/km
Pace
480
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
5,7km
Distance
31:50
Time
05:34/km
Pace
436
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
9,8km
Distance
01:45:01
Time
10:39/km
Pace
751
Calories
Night Run