Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Night Run
everyone
0,9km
Distance
09:27
Time
10:46/km
Pace
89
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,9km
Distance
23:49
Time
12:48/km
Pace
188
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
51:11
Time
16:34/km
Pace
312
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
57:38
Time
09:13/km
Pace
631
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
15,1km
Distance
01:38:07
Time
06:30/km
Pace
1524
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,8km
Distance
21:29
Time
07:38/km
Pace
284
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
9,3km
Distance
55:48
Time
06:01/km
Pace
934
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
13,0km
Distance
01:05:13
Time
05:00/km
Pace
1311
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
54:48
Time
09:01/km
Pace
613
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,4km
Distance
15:31
Time
06:23/km
Pace
245
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
11:56
Time
05:52/km
Pace
205
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
52:15
Time
10:46/km
Pace
492
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
59:07
Time
07:47/km
Pace
768
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
24:39
Time
10:39/km
Pace
238
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
50:36
Time
10:43/km
Pace
477
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
54:25
Time
08:32/km
Pace
644
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,2km
Distance
02:25:37
Time
11:03/km
Pace
1329
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,6km
Distance
01:14:55
Time
05:30/km
Pace
1373
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
01:10:15
Time
08:03/km
Pace
882
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
01:05:44
Time
07:37/km
Pace
870
Calories
Morning Run