Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Run
everyone
0,7km
Distance
16:41
Time
24:15/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
13,7km
Distance
01:32:59
Time
06:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,7km
Distance
20:45
Time
07:43/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,7km
Distance
01:23:18
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
09:31
Time
08:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
9,7km
Distance
01:24:02
Time
08:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,8km
Distance
58:12
Time
32:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
0,7km
Distance
05:53
Time
08:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
0,5km
Distance
07:31
Time
13:51/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
1,7km
Distance
12:28
Time
07:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,5km
Distance
05:09
Time
09:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
57:27
Time
09:05/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
32:26
Time
33:40/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
0,6km
Distance
05:09
Time
08:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,7km
Distance
05:15
Time
07:29/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,9km
Distance
01:13:07
Time
12:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
20:29
Time
06:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
0,9km
Distance
02:29
Time
02:54/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
08:09
Time
07:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,9km
Distance
06:48
Time
07:44/km
Pace
0
Calories
Evening Run