Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Afternoon Run
everyone
13,8km
Distance
01:32:19
Time
06:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,8km
Distance
13:19
Time
07:26/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,9km
Distance
01:23:54
Time
06:30/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
0,9km
Distance
06:17
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,8km
Distance
30:23
Time
08:01/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,9km
Distance
52:03
Time
08:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,8km
Distance
55:50
Time
08:16/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
2,9km
Distance
18:47
Time
06:31/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
13:02
Time
06:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:30:55
Time
06:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,9km
Distance
38:16
Time
09:54/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
6,2km
Distance
01:13:16
Time
11:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
56:55
Time
09:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
01:06:17
Time
08:05/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,1km
Distance
01:08:27
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
01:15:15
Time
12:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
01:09:01
Time
10:54/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:08
Time
04:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
27:09
Time
08:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:54
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run