Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
03:00
Time
07:37/km
Pace
26
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Walk
everyone
1,3km
Distance
19:38
Time
15:21/km
Pace
85
Calories
Morning Walk
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
15:43
Time
09:47/km
Pace
109
Calories
Afternoon Run
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
08:59
Time
15:50/km
Pace
38
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,1km
Distance
14:30
Time
13:24/km
Pace
72
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
1,7km
Distance
26:50
Time
15:34/km
Pace
114
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
2,7km
Distance
17:09
Time
06:21/km
Pace
179
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Walk
everyone
0,2km
Distance
02:43
Time
11:12/km
Pace
16
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
0,2km
Distance
02:57
Time
13:05/km
Pace
15
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
0,1km
Distance
02:16
Time
15:27/km
Pace
10
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,2km
Distance
02:52
Time
14:28/km
Pace
13
Calories
Morning Walk
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
24:46
Time
09:30/km
Pace
174
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
0,2km
Distance
02:27
Time
13:02/km
Pace
13
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
1,8km
Distance
29:20
Time
16:16/km
Pace
120
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,6km
Distance
22:37
Time
14:15/km
Pace
105
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
07:19
Time
17:54/km
Pace
27
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
06:54
Time
17:31/km
Pace
26
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Walk
everyone
0,1km
Distance
01:22
Time
11:48/km
Pace
8
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,5km
Distance
20:50
Time
13:28/km
Pace
103
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
05:26
Time
05:29/km
Pace
67
Calories
Afternoon Run