Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Morning Run
everyone
0,2km
Distance
02:13
Time
09:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
02:04
Time
08:54/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
0,5km
Distance
02:51
Time
06:15/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
0,9km
Distance
09:06
Time
10:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
10:55
Time
08:49/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
09:04
Time
06:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
15:46
Time
02:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
02:24
Time
10:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
0,3km
Distance
02:40
Time
08:39/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
01:51
Time
08:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
06:54
Time
26:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
01:21
Time
07:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
35:09
Time
08:42/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
7,5km
Distance
01:00:58
Time
08:10/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
44:21
Time
07:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,3km
Distance
01:29:50
Time
10:51/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
02:05
Time
08:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,5km
Distance
01:25:41
Time
10:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:47
Time
09:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run