Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Walk
everyone
0,9km
Distance
17:25
Time
19:37/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Walk
everyone
2,9km
Distance
37:37
Time
12:50/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,3km
Distance
05:15
Time
16:13/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
03:33
Time
13:09/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
5,6km
Distance
01:11:49
Time
12:46/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
04:04
Time
15:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
04:18
Time
15:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
0,3km
Distance
03:34
Time
13:40/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,1km
Distance
01:34
Time
14:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
4,3km
Distance
54:25
Time
12:43/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,3km
Distance
04:18
Time
14:15/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,0km
Distance
04:39
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
04:38
Time
16:16/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
5,1km
Distance
01:05:31
Time
12:55/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,3km
Distance
24:55
Time
19:36/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
04:28
Time
16:16/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
0,3km
Distance
04:17
Time
15:01/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
04:21
Time
15:18/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
0,3km
Distance
04:07
Time
14:41/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
04:14
Time
14:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk