Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Run
everyone
2,0km
Distance
20:33
Time
10:06/km
Pace
81
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
01:25:32
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
8,4km
Distance
01:22:54
Time
09:51/km
Pace
334
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:27:59
Time
08:39/km
Pace
403
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
23:06
Time
08:58/km
Pace
103
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,0km
Distance
01:29:21
Time
09:54/km
Pace
358
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,8km
Distance
23:27
Time
08:21/km
Pace
111
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,0km
Distance
01:29:39
Time
09:56/km
Pace
357
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,3km
Distance
01:23:52
Time
10:06/km
Pace
330
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
19:57
Time
09:46/km
Pace
81
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,3km
Distance
01:22:29
Time
09:53/km
Pace
331
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
00:32
Time
08:07/km
Pace
3
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
20:13
Time
07:55/km
Pace
102
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
01:19:41
Time
09:43/km
Pace
325
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:31:45
Time
09:09/km
Pace
398
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
30:57
Time
07:31/km
Pace
166
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,6km
Distance
01:12:31
Time
09:28/km
Pace
304
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
01:21:57
Time
09:57/km
Pace
327
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,5km
Distance
01:20:31
Time
09:25/km
Pace
340
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,8km
Distance
01:31:56
Time
09:24/km
Pace
388
Calories
Evening Run