Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Night Run
everyone
5,0km
Distance
38:36
Time
07:41/km
Pace
433
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
14:41
Time
07:57/km
Pace
158
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:06
Time
11:14/km
Pace
1
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:07
Time
14:57/km
Pace
1
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
09:50
Time
07:43/km
Pace
110
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,6km
Distance
04:38
Time
07:33/km
Pace
53
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
54:04
Time
10:04/km
Pace
468
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
4,0km
Distance
42:43
Time
10:43/km
Pace
343
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
5,6km
Distance
01:04:43
Time
11:35/km
Pace
480
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,4km
Distance
16:03
Time
11:25/km
Pace
121
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
5,1km
Distance
57:52
Time
11:20/km
Pace
439
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
7,4km
Distance
55:52
Time
07:33/km
Pace
637
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
59:38
Time
08:30/km
Pace
604
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
54:12
Time
08:52/km
Pace
528
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,2km
Distance
53:38
Time
07:29/km
Pace
619
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:12:54
Time
06:27/km
Pace
979
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:09:39
Time
06:51/km
Pace
878
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
44:32
Time
07:25/km
Pace
529
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,4km
Distance
01:18:43
Time
06:19/km
Pace
1076
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,0km
Distance
49:49
Time
04:31/km
Pace
974
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ