Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Night Walk
everyone
0,8km
Distance
07:45
Time
09:38/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Night Walk
everyone
1,2km
Distance
12:30
Time
10:48/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Afternoon Walk
everyone
2,7km
Distance
38:08
Time
14:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
0,7km
Distance
07:16
Time
09:50/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Walk
everyone
0,3km
Distance
05:08
Time
15:08/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
1,0km
Distance
16:02
Time
15:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
0,4km
Distance
05:51
Time
14:56/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Lunch Walk
everyone
3,0km
Distance
42:51
Time
14:14/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Night Walk
everyone
3,2km
Distance
33:35
Time
10:34/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Afternoon Walk
everyone
0,9km
Distance
12:49
Time
13:40/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
0,3km
Distance
03:01
Time
11:32/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
1,7km
Distance
22:11
Time
13:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
2,1km
Distance
24:24
Time
11:35/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,0km
Distance
00:01
Time
27:46/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Walk
everyone
0,0km
Distance
00:10
Time
34:43/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Walk
everyone
0,0km
Distance
00:19
Time
11:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Lunch Walk
everyone
1,0km
Distance
14:24
Time
13:49/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
04:11
Time
10:45/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
3,1km
Distance
32:20
Time
10:25/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Night Walk
everyone
0,4km
Distance
04:57
Time
11:55/km
Pace
0
Calories
Night Walk