Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Run
everyone
0,7km
Distance
04:35
Time
06:19/km
Pace
25
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
37:52
Time
06:07/km
Pace
214
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
08:31
Time
06:58/km
Pace
42
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
25:42
Time
05:02/km
Pace
177
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,7km
Distance
04:59
Time
07:27/km
Pace
23
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,9km
Distance
34:47
Time
07:03/km
Pace
170
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
9,5km
Distance
01:11:02
Time
07:31/km
Pace
328
Calories
Night Run
Lunch Run
everyone
0,3km
Distance
01:35
Time
05:57/km
Pace
17
Calories
Lunch Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
14:21
Time
07:15/km
Pace
68
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
24:46
Time
06:39/km
Pace
129
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,9km
Distance
37:28
Time
04:45/km
Pace
273
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
6,6km
Distance
33:29
Time
05:02/km
Pace
231
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
35:00
Time
05:14/km
Pace
231
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
17:14
Time
05:39/km
Pace
105
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,8km
Distance
03:58
Time
05:02/km
Pace
28
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,7km
Distance
20:51
Time
07:50/km
Pace
92
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
22:04
Time
06:42/km
Pace
114
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,8km
Distance
04:33
Time
05:57/km
Pace
27
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
26:18
Time
07:09/km
Pace
127
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
32:34
Time
06:19/km
Pace
178
Calories
Evening Run