Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:52
Time
06:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
29:41
Time
05:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
37:24
Time
06:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,8km
Distance
27:20
Time
05:43/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
57:17
Time
06:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
38:21
Time
06:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
27:56
Time
06:15/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
40:32
Time
06:31/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
28:28
Time
06:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
58:40
Time
05:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
32:18
Time
06:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,9km
Distance
26:22
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
36:00
Time
05:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:03:44
Time
05:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
32:23
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
34:00
Time
06:31/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,9km
Distance
01:03:47
Time
05:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,8km
Distance
28:38
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
37:59
Time
06:48/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,8km
Distance
23:33
Time
04:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ