Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

VPSM Lê Thị Thu
10/07/2021 19:35
Evening Walk
everyone
6,8km
Distance
01:20:15
Time
11:52/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
VPSM Lê Thị Thu
04/07/2021 04:55
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
40:07
Time
07:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run
VPSM Lê Thị Thu
03/07/2021 05:10
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
40:31
Time
07:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run
VPSM Lê Thị Thu
30/06/2021 20:08
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
32:01
Time
08:02/km
Pace
0
Calories
Evening Run
VPSM Lê Thị Thu
30/06/2021 05:09
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
37:35
Time
10:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
VPSM Lê Thị Thu
29/06/2021 20:28
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
25:54
Time
07:26/km
Pace
0
Calories
Evening Run
VPSM Lê Thị Thu
29/06/2021 05:10
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
27:12
Time
07:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
VPSM Lê Thị Thu
28/06/2021 05:32
Morning Walk
everyone
0,0km
Distance
00:15
Time
06:51/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
VPSM Lê Thị Thu
27/06/2021 19:23
Evening Run
everyone
4,6km
Distance
37:35
Time
08:13/km
Pace
0
Calories
Evening Run
VPSM Lê Thị Thu
26/06/2021 05:33
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
28:22
Time
06:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
VPSM Lê Thị Thu
24/06/2021 19:22
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
41:04
Time
07:48/km
Pace
0
Calories
Evening Run
VPSM Lê Thị Thu
24/06/2021 05:13
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
08:10
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
VPSM Lê Thị Thu
22/06/2021 05:01
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
27:57
Time
07:05/km
Pace
0
Calories
Morning Run
VPSM Lê Thị Thu
21/06/2021 19:52
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
24:18
Time
07:51/km
Pace
0
Calories
Evening Run
VPSM Lê Thị Thu
21/06/2021 05:13
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
27:42
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
VPSM Lê Thị Thu
20/06/2021 19:12
Evening Walk
everyone
6,3km
Distance
01:11:46
Time
11:18/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
VPSM Lê Thị Thu
19/06/2021 19:18
Evening Walk
everyone
3,1km
Distance
45:58
Time
14:41/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
VPSM Lê Thị Thu
19/06/2021 04:48
Morning Walk
everyone
6,0km
Distance
01:07:03
Time
11:14/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
VPSM Lê Thị Thu
19/06/2021 04:48
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:04
Time
01:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
VPSM Lê Thị Thu
18/06/2021 05:15
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
33:23
Time
08:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run