Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Morning Walk
everyone
7,1km
Distance
58:51
Time
08:19/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Walk
everyone
10,0km
Distance
57:00
Time
05:41/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
10,2km
Distance
58:09
Time
05:42/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
9,7km
Distance
55:27
Time
05:43/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
4/7
everyone
29,2km
Distance
02:19:02
Time
04:45/km
Pace
0
Calories
4/7
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Walk
everyone
3,3km
Distance
09:15
Time
02:48/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Walk
everyone
3,6km
Distance
24:36
Time
06:51/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
4,9km
Distance
26:14
Time
05:23/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
4,8km
Distance
26:39
Time
05:33/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
2,1km
Distance
07:17
Time
03:31/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Walk
everyone
0,0km
Distance
00:28
Time
19:02/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Walk
everyone
1,1km
Distance
21:41
Time
19:54/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Walk
everyone
1,8km
Distance
11:18
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Walk
everyone
3,3km
Distance
41:14
Time
12:22/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Đạp xe
everyone
29,7km
Distance
02:21:13
Time
04:45/km
Pace
0
Calories
Đạp xe
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Walk
everyone
6,1km
Distance
01:02:26
Time
10:09/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
0,8km
Distance
11:36
Time
14:03/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
2,7km
Distance
36:54
Time
13:40/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
12:07
Time
19:14/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Walk
everyone
3,9km
Distance
25:51
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ