Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

KD VPS Anh Ha
20/07/2021 19:34
Evening Walk
everyone
0,1km
Distance
01:05
Time
17:24/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
KD VPS Anh Ha
20/07/2021 06:37
Morning Walk
everyone
0,3km
Distance
04:26
Time
14:14/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
18/07/2021 08:58
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
14:05
Time
12:12/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
14/07/2021 17:09
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
02:27
Time
08:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
KD VPS Anh Ha
14/07/2021 05:43
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
04:29
Time
12:29/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
13/07/2021 05:14
Morning Walk
everyone
2,5km
Distance
38:09
Time
15:13/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
07/07/2021 20:40
Evening Walk
everyone
1,2km
Distance
23:38
Time
19:01/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
KD VPS Anh Ha
07/07/2021 05:14
Morning Walk
everyone
3,6km
Distance
53:56
Time
14:53/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
06/07/2021 05:28
Morning Walk
everyone
2,4km
Distance
37:47
Time
15:42/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
05/07/2021 06:05
Morning Walk
everyone
0,3km
Distance
02:52
Time
09:00/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
KD VPS Anh Ha
05/07/2021 04:57
Morning Walk
everyone
2,8km
Distance
47:18
Time
16:51/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
04/07/2021 06:23
Morning Walk
everyone
1,5km
Distance
23:29
Time
15:26/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
04/07/2021 05:25
Morning Walk
everyone
3,4km
Distance
50:04
Time
14:35/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
03/07/2021 11:17
Lunch Walk
everyone
0,3km
Distance
03:15
Time
12:42/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
KD VPS Anh Ha
03/07/2021 10:09
Morning Walk
everyone
3,0km
Distance
27:40
Time
09:06/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
KD VPS Anh Ha
03/07/2021 09:43
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
05:29
Time
12:45/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
03/07/2021 07:50
Morning Walk
everyone
2,1km
Distance
25:03
Time
11:50/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
02/07/2021 05:20
Morning Walk
everyone
2,7km
Distance
43:13
Time
15:56/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
KD VPS Anh Ha
02/07/2021 04:47
Morning Walk
everyone
0,2km
Distance
01:07
Time
06:24/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
KD VPS Anh Ha
01/07/2021 05:22
Morning Walk
everyone
2,0km
Distance
33:09
Time
16:10/km
Pace
0
Calories
Morning Walk