Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
07:00
Time
11:15/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
5,4km
Distance
01:19:51
Time
14:42/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
2,4km
Distance
38:45
Time
16:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
3,6km
Distance
52:40
Time
14:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,7km
Distance
11:54
Time
07:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Workout đã bị xóa
Morning Walk
everyone
2,0km
Distance
16:40
Time
08:12/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Walk
everyone
6,4km
Distance
01:33:36
Time
14:40/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
2,0km
Distance
33:34
Time
16:29/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
1,3km
Distance
12:01
Time
09:03/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Walk
everyone
1,7km
Distance
20:15
Time
12:13/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,3km
Distance
41:00
Time
12:27/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
1,4km
Distance
16:24
Time
11:33/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
6,5km
Distance
01:18:55
Time
12:05/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Lunch Walk
everyone
2,8km
Distance
29:48
Time
10:32/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Evening Walk
everyone
4,5km
Distance
50:38
Time
11:13/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
4,5km
Distance
01:02:55
Time
13:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Night Walk
everyone
2,6km
Distance
28:46
Time
11:08/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
1,1km
Distance
05:02
Time
04:33/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Walk
everyone
1,6km
Distance
11:05
Time
06:59/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
2,3km
Distance
11:58
Time
05:14/km
Pace
0
Calories
Evening Walk