Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Walk
everyone
6,1km
Distance
01:06:20
Time
10:53/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
7,2km
Distance
01:23:09
Time
11:33/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
3,2km
Distance
35:17
Time
11:01/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
2,6km
Distance
30:05
Time
11:44/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
8,3km
Distance
01:30:48
Time
10:54/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,6km
Distance
39:10
Time
10:52/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,5km
Distance
29:52
Time
20:09/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Walk
everyone
1,7km
Distance
19:48
Time
11:23/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,6km
Distance
18:11
Time
11:03/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
10,1km
Distance
02:07:01
Time
12:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
10,3km
Distance
01:59:34
Time
11:36/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
10,9km
Distance
02:12:52
Time
12:09/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
4,4km
Distance
01:09:10
Time
15:42/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
2,1km
Distance
29:57
Time
14:31/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
7,6km
Distance
01:29:14
Time
11:40/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
6,9km
Distance
01:16:45
Time
11:08/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
2,0km
Distance
31:32
Time
15:40/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
7,8km
Distance
01:28:13
Time
11:22/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
8,2km
Distance
01:39:17
Time
12:05/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
9,9km
Distance
01:55:22
Time
11:38/km
Pace
0
Calories
Morning Walk