Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Walk
everyone
5,1km
Distance
58:24
Time
11:29/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
5,6km
Distance
01:06:50
Time
11:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
6,9km
Distance
01:23:13
Time
12:03/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
7,6km
Distance
01:36:19
Time
12:40/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
13:36
Time
13:14/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
2,1km
Distance
26:40
Time
12:27/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,9km
Distance
47:10
Time
12:08/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,5km
Distance
18:23
Time
11:53/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
5,1km
Distance
58:51
Time
11:30/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
06:35
Time
06:32/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
19:29
Time
19:08/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Walk
everyone
1,2km
Distance
15:01
Time
12:05/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,0km
Distance
34:15
Time
11:22/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
4,0km
Distance
45:58
Time
11:25/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
2,9km
Distance
32:46
Time
11:17/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
1,7km
Distance
22:00
Time
12:50/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
14:11
Time
12:15/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,5km
Distance
18:01
Time
11:49/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,4km
Distance
16:49
Time
11:47/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
01:22
Time
09:06/km
Pace
0
Calories
Morning Run