Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Morning Walk
followers_only
4,8km
Distance
57:10
Time
11:48/km
Pace
357
Calories
Morning Walk
Evening Walk
followers_only
3,5km
Distance
46:44
Time
13:18/km
Pace
259
Calories
Evening Walk
Morning Walk
followers_only
4,0km
Distance
50:27
Time
12:43/km
Pace
292
Calories
Morning Walk
Evening Walk
followers_only
3,5km
Distance
46:35
Time
13:27/km
Pace
255
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
3,4km
Distance
44:39
Time
13:01/km
Pace
253
Calories
Evening Walk
Morning Walk
followers_only
3,8km
Distance
43:49
Time
11:38/km
Pace
277
Calories
Morning Walk
Evening Walk
followers_only
3,4km
Distance
45:00
Time
13:16/km
Pace
250
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
3,4km
Distance
47:38
Time
13:58/km
Pace
251
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
3,4km
Distance
44:24
Time
12:52/km
Pace
254
Calories
Evening Walk
Morning Walk
followers_only
4,8km
Distance
55:39
Time
11:37/km
Pace
353
Calories
Morning Walk
Evening Walk
followers_only
3,4km
Distance
41:29
Time
12:07/km
Pace
252
Calories
Evening Walk
Morning Walk
followers_only
4,6km
Distance
52:05
Time
11:23/km
Pace
337
Calories
Morning Walk
Evening Walk
followers_only
3,5km
Distance
46:11
Time
13:20/km
Pace
255
Calories
Evening Walk
Morning Walk
followers_only
3,8km
Distance
45:26
Time
12:04/km
Pace
278
Calories
Morning Walk
Morning Walk
followers_only
3,8km
Distance
45:54
Time
12:08/km
Pace
279
Calories
Morning Walk
Morning Walk
followers_only
6,7km
Distance
01:23:40
Time
12:27/km
Pace
495
Calories
Morning Walk
Evening Walk
followers_only
3,4km
Distance
44:44
Time
13:06/km
Pace
252
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
3,4km
Distance
47:38
Time
13:48/km
Pace
254
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
3,5km
Distance
49:01
Time
13:51/km
Pace
261
Calories
Evening Walk
Morning Walk
followers_only
5,1km
Distance
01:01:44
Time
12:04/km
Pace
377
Calories
Morning Walk