Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Walk
followers_only
5,6km
Distance
01:01:52
Time
11:05/km
Pace
445
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
6,3km
Distance
01:08:16
Time
10:53/km
Pace
501
Calories
Evening Walk
Morning Walk
followers_only
5,5km
Distance
01:00:03
Time
10:51/km
Pace
441
Calories
Morning Walk
Evening Walk
followers_only
5,6km
Distance
59:14
Time
10:37/km
Pace
445
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
5,9km
Distance
01:05:12
Time
10:59/km
Pace
474
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
followers_only
6,9km
Distance
01:17:48
Time
11:12/km
Pace
554
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
followers_only
6,9km
Distance
01:16:51
Time
11:12/km
Pace
548
Calories
Morning Walk
Evening Walk
followers_only
5,7km
Distance
01:04:34
Time
11:23/km
Pace
453
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
5,3km
Distance
01:02:03
Time
11:45/km
Pace
421
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
5,6km
Distance
01:05:12
Time
11:34/km
Pace
450
Calories
Evening Walk
Morning Walk
followers_only
3,1km
Distance
36:03
Time
11:37/km
Pace
248
Calories
Morning Walk
Evening Walk
followers_only
5,5km
Distance
01:00:42
Time
11:05/km
Pace
437
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
4,0km
Distance
43:04
Time
10:44/km
Pace
320
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
3,0km
Distance
32:08
Time
10:53/km
Pace
236
Calories
Morning Walk
Evening Run
everyone
10,4km
Distance
02:01:07
Time
11:41/km
Pace
828
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
01:00:46
Time
11:20/km
Pace
428
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,8km
Distance
01:51:16
Time
11:18/km
Pace
787
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
12:09
Time
12:08/km
Pace
80
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
01:17:28
Time
10:56/km
Pace
566
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
44:14
Time
10:43/km
Pace
329
Calories
Morning Run