Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Ly Trinh thai
17/08/2021 19:00
Evening Walk
everyone
2,7km
Distance
33:00
Time
12:22/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
16/08/2021 19:03
Evening Walk
everyone
2,5km
Distance
29:11
Time
11:31/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
15/08/2021 19:55
Evening Walk
everyone
2,5km
Distance
25:28
Time
10:02/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
14/08/2021 19:16
Evening Walk
everyone
3,2km
Distance
36:25
Time
11:14/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
09/08/2021 19:04
Evening Walk
everyone
3,3km
Distance
37:56
Time
11:40/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
08/08/2021 18:40
Evening Walk
everyone
3,2km
Distance
34:38
Time
10:43/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
07/08/2021 18:55
Evening Walk
everyone
2,3km
Distance
26:08
Time
11:14/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
22/07/2021 19:16
Evening Walk
everyone
3,2km
Distance
39:45
Time
12:27/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
20/07/2021 19:47
Evening Walk
everyone
3,3km
Distance
33:22
Time
10:15/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
18/07/2021 16:28
Afternoon Walk
everyone
3,0km
Distance
32:16
Time
10:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Ly Trinh thai
17/07/2021 17:46
Afternoon Walk
everyone
5,5km
Distance
01:03:38
Time
11:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Ly Trinh thai
16/07/2021 21:01
Night Walk
everyone
3,8km
Distance
49:01
Time
12:58/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Ly Trinh thai
15/07/2021 19:10
Evening Walk
everyone
4,0km
Distance
46:09
Time
11:35/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
14/07/2021 19:12
Evening Walk
everyone
4,1km
Distance
47:50
Time
11:37/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
13/07/2021 19:51
Evening Walk
everyone
3,4km
Distance
39:31
Time
11:41/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
12/07/2021 19:40
Evening Walk
everyone
4,3km
Distance
51:06
Time
11:44/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
11/07/2021 18:36
Evening Walk
everyone
1,3km
Distance
15:35
Time
11:49/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
11/07/2021 17:18
Afternoon Walk
everyone
5,4km
Distance
01:05:30
Time
12:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Ly Trinh thai
10/07/2021 19:24
Evening Walk
everyone
4,9km
Distance
53:30
Time
10:54/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Ly Trinh thai
09/07/2021 21:25
Night Walk
everyone
4,3km
Distance
57:10
Time
13:09/km
Pace
0
Calories
Night Walk