Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Nguyễn Minh Lâm
26/08/2021 04:55
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
47:56
Time
04:35/km
Pace
815
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Minh Lâm
24/08/2021 04:59
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
49:05
Time
04:42/km
Pace
813
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Minh Lâm
21/08/2021 05:05
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
27:48
Time
05:23/km
Pace
403
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
20/08/2021 04:11
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
49:02
Time
04:41/km
Pace
816
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Minh Lâm
19/08/2021 05:08
Morning Walk
everyone
3,5km
Distance
42:42
Time
12:21/km
Pace
263
Calories
Morning Walk
Nguyễn Minh Lâm
18/08/2021 04:29
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:46:24
Time
05:01/km
Pace
1636
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
17/08/2021 04:48
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
51:54
Time
04:55/km
Pace
822
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Minh Lâm
15/08/2021 04:19
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:47:04
Time
05:03/km
Pace
1648
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
14/08/2021 05:11
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
26:31
Time
05:12/km
Pace
398
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
12/08/2021 04:14
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:59:42
Time
05:39/km
Pace
1639
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
11/08/2021 04:59
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
55:21
Time
05:01/km
Pace
850
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
10/08/2021 04:48
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
49:09
Time
05:24/km
Pace
707
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
07/08/2021 02:24
Night Run
everyone
42,5km
Distance
04:08:11
Time
05:50/km
Pace
3292
Calories
Night Run
Nguyễn Minh Lâm
05/08/2021 04:46
Morning Walk
everyone
4,0km
Distance
54:34
Time
13:30/km
Pace
308
Calories
Morning Walk
Nguyễn Minh Lâm
04/08/2021 04:31
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:16:17
Time
05:04/km
Pace
1157
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
03/08/2021 04:21
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:50:05
Time
05:12/km
Pace
1624
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
02/08/2021 04:39
Morning Walk
everyone
4,2km
Distance
50:09
Time
11:48/km
Pace
324
Calories
Morning Walk
Nguyễn Minh Lâm
01/08/2021 03:00
Night Run
everyone
42,6km
Distance
04:10:07
Time
05:52/km
Pace
3301
Calories
Night Run
Nguyễn Minh Lâm
31/07/2021 04:15
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
23:15
Time
04:38/km
Pace
391
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Minh Lâm
30/07/2021 04:17
Morning Walk
everyone
4,4km
Distance
55:22
Time
12:33/km
Pace
336
Calories
Morning Walk