Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
53:13
Time
04:55/km
Pace
734
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
55:16
Time
05:27/km
Pace
692
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,8km
Distance
35:30
Time
05:11/km
Pace
465
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
53:38
Time
05:19/km
Pace
685
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
01:50:45
Time
05:11/km
Pace
1446
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,6km
Distance
01:03:58
Time
05:03/km
Pace
856
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,3km
Distance
38:16
Time
06:03/km
Pace
431
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,4km
Distance
01:52:19
Time
05:15/km
Pace
1448
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,4km
Distance
01:38:18
Time
04:35/km
Pace
1449
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
42:22
Time
05:09/km
Pace
556
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
16:57
Time
05:07/km
Pace
224
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,8km
Distance
21:25
Time
07:40/km
Pace
192
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,7km
Distance
51:53
Time
06:42/km
Pace
525
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,9km
Distance
01:13:19
Time
04:55/km
Pace
1008
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
11,5km
Distance
01:00:50
Time
05:17/km
Pace
780
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,5km
Distance
01:25:10
Time
05:09/km
Pace
1119
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,2km
Distance
58:05
Time
04:45/km
Pace
826
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
50:33
Time
04:35/km
Pace
746
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
31:45
Time
04:31/km
Pace
476
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
31:39
Time
04:35/km
Pace
466
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ