Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Đoàn Văn Thế
25/08/2021 05:20
Morning Walk
everyone
1,6km
Distance
19:37
Time
12:11/km
Pace
84
Calories
Morning Walk
Đoàn Văn Thế
25/08/2021 04:30
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
48:34
Time
06:54/km
Pace
549
Calories
Morning Run
Đoàn Văn Thế
23/08/2021 05:21
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
15:11
Time
15:25/km
Pace
36
Calories
Morning Walk
Đoàn Văn Thế
23/08/2021 04:37
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
42:22
Time
07:02/km
Pace
476
Calories
Morning Run
Đoàn Văn Thế
21/08/2021 17:57
Afternoon Walk
everyone
0,2km
Distance
03:08
Time
12:41/km
Pace
13
Calories
Afternoon Walk
Đoàn Văn Thế
21/08/2021 17:22
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
32:27
Time
06:08/km
Pace
417
Calories
Afternoon Run
Đoàn Văn Thế
20/08/2021 05:25
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
13:01
Time
12:55/km
Pace
53
Calories
Morning Walk
Đoàn Văn Thế
20/08/2021 04:37
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
46:28
Time
06:10/km
Pace
595
Calories
Morning Run
Đoàn Văn Thế
18/08/2021 05:34
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
07:35
Time
12:15/km
Pace
32
Calories
Morning Walk
Đoàn Văn Thế
18/08/2021 04:32
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:02
Time
05:59/km
Pace
793
Calories
Morning Run
Đoàn Văn Thế
17/08/2021 05:19
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
13:16
Time
13:14/km
Pace
38
Calories
Morning Walk
Đoàn Văn Thế
17/08/2021 04:37
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
40:36
Time
06:45/km
Pace
471
Calories
Morning Run
Đoàn Văn Thế
15/08/2021 04:38
Morning Run
everyone
8,8km
Distance
58:34
Time
06:41/km
Pace
684
Calories
Morning Run
Đoàn Văn Thế
15/08/2021 05:38
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
12:45
Time
12:27/km
Pace
46
Calories
Morning Walk
Đoàn Văn Thế
14/08/2021 05:30
Morning Walk
everyone
1,1km
Distance
14:13
Time
13:14/km
Pace
55
Calories
Morning Walk
Đoàn Văn Thế
14/08/2021 04:42
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
47:17
Time
06:16/km
Pace
595
Calories
Morning Run
Đoàn Văn Thế
13/08/2021 05:23
Morning Walk
everyone
1,1km
Distance
14:23
Time
12:45/km
Pace
57
Calories
Morning Walk
Đoàn Văn Thế
13/08/2021 04:33
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
48:41
Time
05:51/km
Pace
656
Calories
Morning Run
Đoàn Văn Thế
10/08/2021 05:23
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
15:19
Time
12:52/km
Pace
61
Calories
Morning Walk
Đoàn Văn Thế
10/08/2021 04:44
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
37:55
Time
05:53/km
Pace
494
Calories
Morning Run