Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Run
everyone
3,6km
Distance
32:09
Time
08:49/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
0,2km
Distance
11.03:12:59
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
32:11
Time
09:10/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
27:04
Time
09:01/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
0,5km
Distance
07:42
Time
15:52/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,1km
Distance
26:20
Time
08:32/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
0,2km
Distance
01:02
Time
05:53/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:59
Time
06:54/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
13:13
Time
03:18/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
0,2km
Distance
06:35
Time
28:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
0,2km
Distance
01:50
Time
08:53/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
25:30
Time
04:14/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ