Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Run
everyone
4,0km
Distance
33:44
Time
08:24/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
01:04
Time
189:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
19:27
Time
10:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,7km
Distance
44:34
Time
07:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
47:02
Time
07:48/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,8km
Distance
46:08
Time
07:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:09
Time
31:16/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
34:13
Time
09:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,7km
Distance
41:18
Time
08:48/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,8km
Distance
34:12
Time
09:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,8km
Distance
35:12
Time
09:10/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,9km
Distance
42:40
Time
08:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
01:02:19
Time
10:11/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
40:25
Time
11:34/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,7km
Distance
43:18
Time
09:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
41:32
Time
08:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
36:20
Time
08:50/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,3km
Distance
38:46
Time
09:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
33:55
Time
08:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,8km
Distance
33:48
Time
08:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run