Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Evening Run
everyone
3,4km
Distance
30:39
Time
09:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
29:04
Time
12:41/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
4,2km
Distance
40:01
Time
09:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Workout đã bị xóa
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
15:39
Time
15:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
0,0km
Distance
01:03
Time
33:00/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:08
Time
08:13/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:07
Time
09:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
00:33
Time
02:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
0,1km
Distance
00:21
Time
03:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:37
Time
05:58/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
02:10
Time
39:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
38:44
Time
11:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
01:00
Time
06:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
0,0km
Distance
00:12
Time
04:46/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
17:35
Time
09:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
06:57
Time
107:31/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ