|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:16:07 Time
05:04/km Pace
1048 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:28:41 Time
05:54/km Pace
0 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:57:20 Time
07:48/km Pace
964 Calories
Vòng cuối - Hoàn thành hơn hào hảo😊
15,0km Distance
01:55:34 Time
07:42/km Pace
892 Calories
Evening Run
16,0km Distance
01:57:46 Time
07:21/km Pace
811 Calories
Afternoon Run
15,0km Distance
01:39:13 Time
06:36/km Pace
1111 Calories
Afternoon Run
2,1km Distance
12:08 Time
05:46/km Pace
94 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:24:38 Time
05:38/km Pace
923 Calories
Morning Run
1,0km Distance
12:00 Time
11:49/km Pace
124 Calories
Evening Run
Ha Hieu 24/05/2020 18:25 everyone Evening Run
4,9km Distance
39:59 Time
08:07/km Pace
332 Calories
Evening Run
3,5km Distance
29:33 Time
08:31/km Pace
0 Calories
Evening Run
15,1km Distance
01:24:45 Time
05:37/km Pace
1191 Calories
Afternoon Run
3,0km Distance
23:57 Time
07:58/km Pace
207 Calories
Evening Run
3,0km Distance
25:19 Time
08:25/km Pace
207 Calories
Evening Run
1,0km Distance
11:28 Time
11:15/km Pace
65 Calories
Afternoon Run
2,1km Distance
23:33 Time
11:02/km Pace
99 Calories
Afternoon Run
10,8km Distance
01:45:47 Time
09:47/km Pace
841 Calories
Afternoon Run _ Đi xách gạch công đức 😚
10,8km Distance
01:45:47 Time
09:47/km Pace
841 Calories
Afternoon Run
15,0km Distance
02:20:05 Time
09:19/km Pace
676 Calories
Morning Run
0,7km Distance
07:25 Time
10:10/km Pace
34 Calories
Morning Run