|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

Lê Nam 24/05/2020 04:13 everyone Morning Run
15,1km Distance
01:48:05 Time
07:10/km Pace
1390 Calories
Morning Run
Lê Nam 23/05/2020 05:21 everyone Morning Run
1,2km Distance
57:54 Time
47:12/km Pace
113 Calories
Morning Run
Lê Nam 22/05/2020 05:07 everyone Morning Run
6,3km Distance
42:39 Time
06:45/km Pace
584 Calories
Morning Run
Lê Nam 20/05/2020 06:10 everyone Morning Run
1,3km Distance
13:19 Time
10:32/km Pace
116 Calories
Morning Run
Lê Nam 20/05/2020 05:10 everyone Morning Run
5,7km Distance
50:20 Time
08:46/km Pace
530 Calories
Morning Run
Lê Nam 19/05/2020 05:01 everyone Morning Run
7,1km Distance
42:54 Time
06:05/km Pace
652 Calories
Morning Run
Lê Nam 17/05/2020 04:33 everyone Morning Run
10,0km Distance
59:45 Time
05:56/km Pace
928 Calories
Morning Run
Lê Nam 17/05/2020 04:22 everyone Morning Run
1,5km Distance
10:06 Time
06:41/km Pace
139 Calories
Morning Run
Lê Nam 16/05/2020 05:05 everyone Morning Run
5,0km Distance
28:27 Time
05:39/km Pace
465 Calories
Morning Run
Lê Nam 16/05/2020 04:53 everyone Morning Run
1,5km Distance
10:46 Time
07:03/km Pace
141 Calories
Morning Run
Lê Nam 14/05/2020 20:26 everyone Evening Run
1,3km Distance
11:12 Time
08:18/km Pace
125 Calories
Evening Run
Lê Nam 14/05/2020 05:23 everyone Morning Run
3,0km Distance
19:13 Time
06:21/km Pace
280 Calories
Morning Run
Lê Nam 13/05/2020 05:14 everyone Morning Run
5,0km Distance
32:12 Time
06:24/km Pace
465 Calories
Morning Run
Lê Nam 13/05/2020 04:52 everyone Morning Run
1,9km Distance
14:37 Time
07:52/km Pace
172 Calories
Morning Run
Lê Nam 13/05/2020 05:13 everyone Morning Run
0,2km Distance
01:03 Time
06:21/km Pace
15 Calories
Morning Run
Lê Nam 12/05/2020 04:51 everyone Morning Run
5,3km Distance
35:53 Time
06:43/km Pace
493 Calories
Morning Run
5,1km Distance
39:31 Time
07:45/km Pace
471 Calories
Afternoon Run
Lê Nam 10/05/2020 05:04 everyone Morning Run
6,4km Distance
47:26 Time
07:23/km Pace
593 Calories
Morning Run
Lê Nam 10/05/2020 04:33 everyone Morning Run
5,0km Distance
30:25 Time
06:02/km Pace
464 Calories
Morning Run
Lê Nam 09/05/2020 05:11 everyone Morning Run
2,3km Distance
23:32 Time
10:20/km Pace
211 Calories
Morning Run