|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

Đỗ Huy 24/05/2020 04:53 everyone Morning Run
15,0km Distance
01:18:46 Time
05:14/km Pace
1046 Calories
Morning Run
Đỗ Huy 19/05/2020 05:02 everyone Morning Run
8,0km Distance
43:58 Time
05:29/km Pace
531 Calories
Morning Run
Đỗ Huy 17/05/2020 04:57 everyone Morning Run
10,0km Distance
51:18 Time
05:07/km Pace
719 Calories
Morning Run
Đỗ Huy 13/05/2020 05:37 everyone Morning Run
3,0km Distance
12:45 Time
04:14/km Pace
173 Calories
Morning Run
Đỗ Huy 13/05/2020 05:09 everyone Morning Run
3,0km Distance
19:49 Time
06:34/km Pace
193 Calories
Morning Run
Đỗ Huy 11/05/2020 04:58 everyone Morning Run
6,0km Distance
46:01 Time
07:39/km Pace
377 Calories
Morning Run
5,0km Distance
23:01 Time
04:35/km Pace
339 Calories
Afternoon Run