|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,1km Distance
01:54:03 Time
07:33/km Pace
1507 Calories
Morning Run
3,7km Distance
38:49 Time
10:21/km Pace
372 Calories
Evening Run
5,3km Distance
37:37 Time
07:09/km Pace
528 Calories
Morning Run
1,8km Distance
13:52 Time
07:38/km Pace
182 Calories
Morning Run
3,8km Distance
39:47 Time
10:31/km Pace
375 Calories
Evening Run
10,1km Distance
01:16:59 Time
07:37/km Pace
1006 Calories
Morning Run
4,4km Distance
41:56 Time
09:27/km Pace
441 Calories
Night Run
5,0km Distance
35:36 Time
07:05/km Pace
508 Calories
Morning Run
4,2km Distance
42:40 Time
10:14/km Pace
415 Calories
Evening Run
5,0km Distance
37:19 Time
07:24/km Pace
511 Calories
Evening Run