|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:57:20 Time
07:48/km Pace
964 Calories
Vòng cuối - Hoàn thành hơn hào hảo😊
2,6km Distance
14:53 Time
05:38/km Pace
170 Calories
Morning Run
10,1km Distance
56:38 Time
05:36/km Pace
657 Calories
Evening Run
3,6km Distance
20:30 Time
05:43/km Pace
236 Calories
Evening Run
5,0km Distance
28:48 Time
05:43/km Pace
334 Calories
Night Run
4,2km Distance
24:28 Time
05:53/km Pace
273 Calories
Afternoon Run
2,6km Distance
15:33 Time
06:04/km Pace
167 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
30:06 Time
05:58/km Pace
323 Calories
Afternoon Run