|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:55:34 Time
07:42/km Pace
892 Calories
Evening Run
2,5km Distance
22:40 Time
08:57/km Pace
159 Calories
Morning Run
5,1km Distance
50:36 Time
09:58/km Pace
282 Calories
Morning Run
7,2km Distance
01:03:19 Time
08:48/km Pace
435 Calories
Morning Run
3,1km Distance
35:11 Time
11:16/km Pace
167 Calories
Morning Run
5,8km Distance
51:39 Time
08:51/km Pace
390 Calories
Morning Run
10,7km Distance
01:24:29 Time
07:55/km Pace
759 Calories
Morning Run
1,3km Distance
11:04 Time
08:28/km Pace
80 Calories
Morning Run
1,4km Distance
15:52 Time
11:38/km Pace
91 Calories
Evening Run
6,9km Distance
44:13 Time
06:24/km Pace
421 Calories
Morning Run
5,4km Distance
38:43 Time
07:13/km Pace
339 Calories
Morning Run
5,0km Distance
28:27 Time
05:41/km Pace
299 Calories
Morning Run
10,3km Distance
01:19:13 Time
07:41/km Pace
673 Calories
Morning Run