|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
02:03:18 Time
08:12/km Pace
0 Calories
🍓🍓🍓
3,0km Distance
20:22 Time
06:46/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,1km Distance
01:20:57 Time
08:00/km Pace
0 Calories
Night Run
8,8km Distance
01:27:13 Time
09:56/km Pace
0 Calories
Night Run
9,4km Distance
01:17:18 Time
08:14/km Pace
0 Calories
Evening Run
5,0km Distance
39:33 Time
07:53/km Pace
0 Calories
Night Run
2,5km Distance
17:21 Time
06:54/km Pace
0 Calories
Night Run