|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:24:38 Time
05:38/km Pace
923 Calories
Morning Run
7,1km Distance
44:14 Time
06:12/km Pace
438 Calories
Afternoon Run
0,0km Distance
16:16 Time
Pace
0 Calories
Evening Run
8,1km Distance
47:21 Time
05:52/km Pace
495 Calories
Afternoon Run
10,1km Distance
57:15 Time
05:41/km Pace
619 Calories
Evening Run
0,0km Distance
13:31 Time
Pace
0 Calories
Evening Run
0,0km Distance
12:36 Time
Pace
0 Calories
Morning Run
8,0km Distance
46:37 Time
05:48/km Pace
493 Calories
Evening Run
2,0km Distance
11:30 Time
05:42/km Pace
124 Calories
Evening Run
5,0km Distance
28:22 Time
05:39/km Pace
308 Calories
Evening Run
5,0km Distance
27:48 Time
05:32/km Pace
308 Calories
Evening Run